4 kwietnia 2020

Klauzula informacyjna


PS PRO PRZEMYSŁAW SERBA z siedzibą we Wrocławiu (54-610) przy ul. Granicznej 2ag lok. 28,
jest właścicielem oraz administratorem bazy informacji, zbudowanej z danych i informacji o osobach,
które z różnych powodów poszukują nowego miejsca pracy. Kontakt z PS PRO PRZEMYSŁAW
SERBA jest możliwy za pomocą: kontakt@wypowiedzeni.pl


Celem stworzenia i budowania bazy oraz przetwarzania w jej ramach Pani/Pana danych osobowych
jest umożliwienie przedsiębiorcom dokonywania oceny wiarygodności potencjalnych kandydatów w
oparciu o budowane w bazie informacji profile użytkowników. Profile te tworzone są w oparciu o dane i
informacje o charakterze obiektywnym, pozyskane w imieniu PS PRO PRZEMYSŁAW SERBA przez
współpracujących z nią usługodawców(np. agencje zatrudnienia), w oparciu o udzieloną przez
Panią/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

W ramach bazy informacji dochodzi do różnego rodzaju operacji z wykorzystaniem Pani/Pana danych osobowych, z
których każda jest niezbędna dla poprawnego działania systemu umożliwiającego dokonywanie oceny
wiarygodności. Posiadanie profilu w bazie informacji może znacząco wpłynąć na usprawnienie
formalności związanych z procesem poszukiwania nowej pracy.


Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne, brak jej
wyrażenia nie pozbawia możliwości skorzystania z usług serwisu. Zgromadzone w bazie dane i
informacje mogą być zestawiane, agregowane i porównywane w sposób automatyczny, jednak
podejmowanie decyzji na ich podstawie nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany.


Dane i informacje zgromadzone w bazie będą udostępniane usługodawcom współpracującym z PS
PRO PRZEMYSŁAW SERBA na podstawie zawartych z nimi umów.
Dane i informacje zgromadzone w bazie wykorzystywane są przez PS PRO PRZEMYSŁAW SERBA
aż do wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w zakresie i przez okres
przewidziany przepisami prawa, w tym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.


Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia ich, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan również prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody, na
podstawie której PS PRO PRZEMYSŁAW SERBA przetwarza Pani/Pana dane, przy czym wycofanie
zgody nie ma wpływu na legalność wykorzystywania danych, które miało miejsce przed jej
wycofaniem.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane są
przetwarzane przez PS PRO PRZEMYSŁAW SERBA niezgodnie z przepisami prawa.