4 kwietnia 2020

Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z
  serwisu wypowiedzeni.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i
  obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w
  zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem wypowiedzeni.pl
  wraz ze wszelkimi jej podstronami.
 3. Administratorem Serwisu jest PS PRO PRZEMYSŁAW SERBA z siedzibą we Wrocławiu
  (54-610), ul. Graniczna 2ag lok. 28, NIP – 7511695946.
 4. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza serwis www.wypowiedzeni.pl.
 5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego
  Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe
  dla danej sprawy.
 6. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu
  rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują
  przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 8. Serwis świadczy usługi drogą internetową.

II Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np.
  komputer, telefon, tablet i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę
  internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie
  jest w stanie prawidłowo emitować treści.
 2. Serwis może wyświetlać reklamy.

III Prawo autorskie

 1. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie
  przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie
  autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest
  linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

IV Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka
  organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
  prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta w
  Serwisie. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.
 3. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
  Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

V Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go
  danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z
  wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu działający zgodnie z
  przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz
  ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu
  podmiotowi.
 4. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie
  danych osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach
  uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych
  kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów
  zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.
 6. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu
  celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w
  realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.
 7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania
  lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

VI Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny,
  wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również
  zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób
  trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści
  bądź profili Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w
  tym zakresie ponosi Użytkownik.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z
  bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych
  Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.

VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
 2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 05.04.2020. roku.
 3. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika
  Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.